آرشیو اخبار
 • قابل توجه دانشجویان ورودی 95
  قابل توجه دانشجویان ورودی 95

 • برنامه کارگاههای توانمندسازی دستیاران ورودی95
  برنامه کارگاههای توانمندسازی دستیاران ورودی95

 • تبریک سال جدید
  تبریک سال جدید

 • عیدغدیر

 • قابل توجه دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 94

 
 
 
 
 
سرویس های الکترونیک
پژوهشی
آموزشی

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved