دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی بندرعباس فعالیت خود را از سال1384با هدف ارتقاء سطح آموزش در جهت توانمندسازی اساتیددر گروه های مختلف پایه و بالینی زیر نظر ریاست دانشکده و با هماهنگی مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (Education Development Center)شروع به فعالیت نمود.

لینک مرکزEDC:

http://edc.hums.ac.ir