معاون بالینی دانشکده پزشکی:

 

نام و نام خانوادگی:    دکترسیدحسین سعادت

 مدرک تحصیلی: فوق تخصص-نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی:

تلفن تماس: 33668476-076
دورنما: 33668478-076