معاون آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی:

 

نام و نام خانوادگی: دکتر عنایت اله حمزوی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی-بیماریهای مغز و اعصاب
مرتبه علمی:  استادیار
آدرس پست الکترونیکی: 
تلفن تماس: 33685052-076
دورنما: 33668478-076