مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی:

 
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر فاطمه شاعر زاده
مدرک تحصیلی: دکترای فیزولوژی
مرتبه علمی:استادیار
آدرس پست الکترونیکی: 
تلفن تماس: 33685028-076
دورنما : 33668478