مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی:

 
نام و نام خانوادگی: خانم دکتر سهیلا معین
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی:  moein@hums.ac.ir
تلفن تماس: 33685028-076
دورنما : 33668478