کارکنان اداره آموزش دانشکده پزشکی بندرعباس

 

نام و نام خانوادگی : خانم نصرت عیسی پور

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس مسئول آموزش بالینی و آموزش

تلفن: 33668144-076

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه خواجگانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت :  کارشناس مسئول آموزش علوم پایه وفیزیوپاتولوژی

تلفن: 33668144-076

نام و نام خانوادگی : خانم سمیه پور اسماعیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس آموزش بالینی

تلفن: 33668144-076

نام و نام خانوادگی : خانم آیلین احمدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس آموزش علوم پایه

تلفن: 33668144-076

نام و نام خانوادگی : خانم درنا فتحی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس آموزش علوم پایه

تلفن: 33668144-076