آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی

برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/1383

 

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی در 13 فصل ، 96 ماده و 94 تبصره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/83 به تصویب رسید.

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 84- 1383 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوندلازم الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ، لغو می شود.

 

 

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1) شرایط ورود به دوره دکتری عمومی پزشکی به شرح زیر است:

 

1- 1   پذیرفته شدن در آزمون ورودی

2-1داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم ) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ( نظام جدید) از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آموزشهای حوزوی ( مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی )

3-1 مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- 1 برخورداری از سلامت کامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

5- 1 سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود

تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای دوره دکتری عمومی برخوردار نباشد ، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی را ندارد.

تبصره 2: ارائه تائیدیه نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.

تبصره 3 : پرداخت شهریه فارغ التحصیلان دوره دکتری عمومی پزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

ماده 2 ) پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه  اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب  واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1 : در مورد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد. در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه ، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود.

تبصره 2: دانشجویی که ترک تحصیل نموده ، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خودرا دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده 4) دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلف به تشخیص کمیته نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

 تبصره : دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آیین نامه و ضوابط مربوط به خود می باشند.

 

   دانلود : ayinnameh.pdf           حجم فایل 452 KB