محل استقرار

ایمیل مدیر گروه

مدیر گروه

نام گروه

بیمارستان شهید محمدی

   دکتر محمد ناتمی جراحیارولوژی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر علیرضاجلیلی اصل جراحیاورتوپدی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر سیدحسام الدین بنی هاشمی  جراحیچشم
بیمارستان شهید محمدی   دکتر هاشم جری نشین جراحیبیهوشی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر علی جمشیدی جراحی عمومی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر مهدی عسکری جراحی گوش و حلق و بینی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر حمیدرضا سامی مقام داخلی نرولوژی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر ناهید داودیان داخلی عفونی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر حسین فرشیدی داخلیقلب
بیمارستان شهید محمدی   دکتر علی آتش آب پرور پاتولوژی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر شهرام باغستانی پوست
بیمارستان ابن سینا   دکتر فرح مویدی روان پزشکی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر سید علی بنی هاشمی چشم
بیمارستان شهید محمدی   دکتر سیداشکان طیب زاده دزفولی طب اورژانس
بیمارستان شریعتی   دکتر فرزانه عتیق پور زنان و مامائی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر احمدآقا نگهی

 

رادیولوژی و رادیوتراپی

بیمارستان کودکان   دکتر نعمت رحمتی کودکان
بیمارستان شهید محمدی   دکتر عبدالمهدی عراقی زاده پزشکی اجتماعی
بیمارستان شهید محمدی   دکتر مهدی لاله زاری پزشکی قانونی