محل استقرار

ایمیل مدیر گروه

مدیر گروه

نام گروه

دانشکده پزشکی

 

دکتر مجید کاتبی آناتومی
دانشکده پزشکی

nnaderi@hums.ac.ir

دکتر نادره نادری ایمونولوژی
دانشکده پزشکی

yhamedi@gmail.com

دکتر یعقوب حامدی انگل شناسی
دانشکده پزشکی mahsa_rahimzadeh@yahoo.com دکتر مهسا رحیم زاده بیوشیمی
دانشکده پزشکی  piroozan.a@gmail.com خانم افسون پیروزان زبان
دانشکده پزشکی

 

DrKianoosh@rocketmail.com

 
دکتر کیانوش ملک زاده ژنتیک
دانشکده پزشکی   دکتر صدیقه جواد پور میکرویولوژی
دانشکده پزشکی   حاج آقا تقوی معارف
دانشکده پزشکی

 

mayelik891@jmail.com

 
خانم خدیجه مایلی فر فیزیک پزشکی