1-معرفی کارشناسان آموزش و شرح وظایف

 
2-لیست واحدهای ارائه شده مقطع تحصیلات تکمیلی ترم 1 انگل شناسی

ترم 1 و 3 و 5 ژنتیک

ترم 1 و 3 بیوشیمی

ترم 1 و 3و 5 فیزیولوژی

3 -   ترم بندی کلی کارشناس ارشد کارشناس ارشد ژنتیک

کارشناس ارشد بیوشیمی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

کارشناس ارشد انگل شناسی