1- مراحل ثبت موضوع پایان نامه

     

 

 

2 پروپوزال پایان نامه

راهنمای نگارش

  

فرم پروپوزال

چک لیست بررسی پروپوزال

 

 

 

 

 

3 - پایان نامه

الف -   راهنمای نگارش

  

 

 

 

 

ب- فرم ها

فرم درخواست دفاع پایان نامه

  

فرم رضایت آگاهانه

گواهی اصالت پایان نامه(انگلیسی)

گواهی اصالت پایان نامه(فارسی)

  

الگوی روی جلد پایان نامه( انگلیسی)

الگوی روی جلد پایان نامه(فارسی)

چک لیست بررسی نگارش پایان نامه

  

فرم ارزیابی پایان نامه(ویژه داوران)

فرم نمره پایان نامه