کارکنان بخش / آناتومی
نام و نام خانوادگی : سیده کبری هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی
سمت :
تلفن : 33668164
آدرس پست الکترونیک : kobra_hashemy@yahoo.com