کارکنان بخش / آناتومی
نام و نام خانوادگی :ملیحه ثاقب رای
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اناتومی
سمت :
تلفن : 33668164
آدرس پست الکترونیک : kobra_hashemy@yahoo.com