مدیر گروه

دکترمهسا رحیم زاده

رتبه:دانشیار

تخصص:دکتری بیوشیمی

ایمیل:mahsa_rahimzadeh@yahoo.com

تلفن تماس: 3685052 -0763