ایام هفته

 

 

10-8

 

12-10

 

14-12

 

17-15

 

18-16

 

شنبه

 

زبان عمومی پزشکی

افسون پیروزان

زبان پیش نیاز(A)

شبنم دلاوری

زبان تخصصی (2)پزشکی

افسون پیروزان

 

 

 

 

یکشنبه

زبان تخصصی

(1)پزشکی

نیما پولادیان

 

زبان تخصصی

(1)

دندان پزشکی

افسون پیروزان

 

 

 

دو شنبه

 

زبان عمومی

پزشکی

افسون پیروزان

زبان پیش نیاز(B)

شبنم دلاوری

زبان تخصصی (2)پزشکی

افسون پیروزان

 

 

زبان پیش نیاز

(A)

شبنم دلاوری

 

سه شنبه

 

زبان تخصصی

(1)پزشکی

نیما پولادیان

زبان تخصصی

(2)

دندان پزشکی

نیما پولادیان

 

 

زبان پیش نیاز

(A)

شبنم دلاوری

 

چهارشنبه

 

 

 

 

زبان تخصصی

(3)

دندان پزشکی

نیما پولادیان

زبان تخصصی

(4)

دندان پزشکی

نیما پولادیان

 

پنجشنبه

 

ترمینیولوژی

پزشکی 

نیما پولادیان