نام: دکتر محمد شکاری

رتبه: دانشیار

تخصص: دکتری تخصصی ژنتیک

ایمیل: :Mdshekarriemies@gmail.com

تلفن تماس: 3354939-0761

 

CV

برنامه کاری
نام: دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

رتبه: دانشیار

تخصص: دکترای ژنتیک مولکولی

ایمیل: azimnjatizade @yahoo.com

تلفن تماس: 3337192-0761

CV

برنامه کاری
نام: دکتر کیانوش ملک زاده

رتبه: استادیار

تخصص: بیوتکنولوژی پزشکی

ایمیل: keyanoosh @gmail.com

تلفن تماس: 6668156

 

CV

برنامه کاری