1. مدیریت سلامت در سطح کلان

 

2. مدیریت سلامت در سطح خرد
3. مدیریت بیماریها در جامعه
4. مدیریت عوامل خطر سلامت
5. آموزش سلامت

 What is social marketing

 

6. سایر منابع مفید