مدیر گروه

دکتر فرهاد قدیری

رتبه: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی پزشکی

ایمیل: Dr.F.G.soufi@gmail.com

تلفن تماس: 3668156-0763

 
CV