آدرس: ابتدای بلوار امام حسین (ع)،روبری ورزشگاه کارگران قبل از ابزار ملی،ساختمان آموزشی دانشکده پزشکی، طبقه سوم،گروه فیزیولوژی
تلفن: 3668156-0763
فاکس: 3668478-0763