آدرس : بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی   

  پست الکترونیکی :hums@hums.ac.ir
شماره تلفن : 33710372-076  کد پستی :7919693116 فاکس : 33710371