هدف از تحلیل آزمون بررسی تک تک سوالات  و تعیین میزان استاندارد بودن یک آزمون می باشد.

ارزیابی هر آزمون سبب می شود که نقاط  قوت و ضعف آزمون و کیفیت سوالات مشخص گردد و از

نتایج حاصله آن می توان در جهت ارتقاء کیفیت آزمونها بهره برد. به همین منظور کتابچه ای تحت

عنوان " چگونه سوالات بهتری را طراحی کنیم" تنظیم شده و به طور کامل نحوه طراحی انواع سوالات

تشریحی، چهار گزینه ای و.... و همینطور شاخص های مورد استفاده برای تحلیل آزمون و سایر

عواملی که برای طراحی یک آزمون با کیفیت لازم است در آن گنجانده شده است.