آیین نامه ها
استعداد درخشان

1-آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی وتخصصی

2-آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی

3- فایل کامل آئین نامه استعداد درخشان     

دانشجویان پزشکی عمومی 1- آيين نامه آموزشي دوره دكتري

2-شیوه نامه اجرایی آیین نامه انظباطی

هئیت علمی 1- آیین نامه های ارزیابی فعالیت های نوآوری(دانش پژوهشی) در علوم پزشکی

2- آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی

3- آيين نامه شرح وظایف اعضاء هیئت علمی

4- آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

دستیاری 1- مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموز ش دستيار تخصصي