صفحه اصلی > پژوهشی > پروپوزال و دفاع 

Filled proposal

    

proposal

اطلاعيه دفاع از پايان نامه

پیشنهادفرم نمره جدید

چگونگی ارائه دفاع پایان نامه

راهنمای انجام مراحل دفاع