صفحه اصلی > پژوهشی > فرم های پژوهشی 

فرم ارائه گزارش کار

فرم شماره 1

فرم عدم تکراری بودن پایان نامه

چک لیست بررسی پروپوزال پایان نامه توسط استاد راهنما

فرم پایان طرح تحقیقاتی

فرم پیشرفت طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

نمایه های مورد قبول دانشگاه علوم پزشکی

و راهنمای انتخاب ژورنال